خدمتگزار پیدا کنید | مردم باخدمتگزار دعوا ندارندخدمتگزار پیدا کنید | مردم باخدمتگزار دعوا ندارندخدمتگزار پیدا کنیدخدمتگزار پیدا کنیدخدمتگزار پیدا کنید | آنی که هست خدمت استخدمتگزار پیدا کنید | آنی که هست خدمت استمکتبی باشد و در خط اسلاممکتبی باشد و در خط اسلامکشور را اسیر قدرت‌های بزرگ نکندکشور را اسیر قدرت‌های بزرگ نکندبازیگر غرب و شرق نباشدبازیگر غرب و شرق نباشداز اشراف نباشداز اشراف نباشدمنفعت کشور را بر منفعت خود مقدّم بداردمنفعت کشور را بر منفعت خود مقدّم بداردبرای خدمت به مستضعفین آمده باشدبرای خدمت به مستضعفین آمده باشد انتخابات و معیارهای انتخاب صفحه 2