منفعت کشور را بر منفعت خود مقدّم بدارد

سرنوشت اسلام و کشور خود را به دست کسانی دهید که به اسلام و جمهوری اسلامی و قانون اساسی معتقد باشند و منفعت خود را بر مصلحت کشور مقدّم ندارند. 23بهمن 1358

دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک منفعت کشور را بر منفعت خود مقدّم بدارد
کلیدواژه:
رئیس جمهورکارگزاران نظام اسلامیخدمت به کشوررئیس جمهور بایدانتخابات و معیارهای انتخاب