این معممین که خودشان را بعنوان مفتی جا زدند در بعضی از بلاد مسلمین، مامورند که ایجاد اختلاف بکنند

اگر بعد از شهادت یا فوت حضرت رسول- صلی الله علیه و آله- به نظر این آخوند وابسته به دربار، احترام پیغمبر شرک است، پس در نماز که همه سلام به رسول اکرم می‌دهند، همه مسلمین، حتی خود آخوند هم مشرک است اگر نماز بخواند. این نیست الّا اینکه این معممین که خودشان را به عنوان مفتی جا زدند در بعضی از بلاد مسلمین، مامورند که ایجاد اختلاف بکنند. ۲۵ آذر ۱۳۶۰

إذا کان احترام الرسول بعد استشهاده او وفاته صلی الله علیه و آله- حسب رای هذا العالم التابع للبلاط شرکاً فإن جمیع المسلمین الذین یصلون و یسلمون علیه فی صلواتهم و کذلک هذا العالم نفسه إذا کان یصلی لکانوا مشرکین جمیعاً. لیس ذلک إلا لان بعض هولاء المعممین الذین دسّوا انفسهم باسم المفتی لبعض بلاد المسلمین لإیجاد الخلافات. ۱۹ صفر ۱۴۰۲

They say respect for the prophet is an act of unbelief If we take account of the view of this ignorant court clergy, every prayer Muslims have said and every testimony to the prophet should be taken as act of unbelief. All Muslims including this clergy himself are unbelievers if they say prayer. Obviously, such clergies who call themselves as Muff is in some Islamic countries have orders to implant dispute. 16 December 1981

دریافت طرح
اشتراک این معممین که خودشان را بعنوان مفتی جا زدند در بعضی از بلاد مسلمین، مامورند که ایجاد اختلاف بکنند
کلیدواژه:
امام خمینیروحانی‌نماها و مقدس مآب‌هامنشور روحانیتآل سعودوهابیت