تبدیل مراکز وهابیت به کانون‌های فتنه و جاسوسی

امروز مراکز وهابیت در جهان به کانونهای فتنه و جاسوسی مبدل شده‌اند، که از یک طرف اسلام ملّاهای کثیف درباری، اسلام مقدس‌نماهای بی‌شعور حوزه‌های علمی و دانشگاهی و در یک کلمه «اسلام امریکایی» را ترویج می‌کنند؛ و از طرف دیگر، سر بر آستان سرور خویش، آمریکای جهانخوار، می‌گذارند. ۲۹ تیر ۱۳۶۷

الیوم مراکز الوهابیه فی العالم إلی بور للفتنه والتجسس، حیث تروج من جهه إسلام ملالی البلاط الخبثاء، إسلام المتظاهرین بالقداسه من عدیمی الشعور فی الحوزات العلمیه والجامعیه و بکلمه واحده الإسلام الامیرکی. حتی اضحت تتباری مع امیرکا ناهبه العالم فی هذا المجال. ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

today the centers of Wahhabism in the world have been converted into centers of sedition and espionage, which on one hand, are propagating the Islam of filthy court mullahs, the Islam of foolish sanctimonious seminaries and universities, and in a single word," American Islam". On the other hand, they pay homage before their master- the world-devouring America. 20 July 1988

دریافت طرح
اشتراک تبدیل مراکز وهابیت به کانون‌های فتنه و جاسوسی
کلیدواژه:
روحانی‌نماها و مقدس مآب‌هااسلام آمریکاییآل سعودفتنهوهابیتپذیرش قطعنامه 598حوزه‌ علمیه