برای حفظ کشور، پشتیبانی‌ها و حضور عظیم مردم باید حفظ بشودبرای حفظ کشور، پشتیبانی‌ها و حضور عظیم مردم باید حفظ بشودهرچه پیروزی بوده از حضور ملت در صحنه استهرچه پیروزی بوده از حضور ملت در صحنه استاین فتنه‌گران، مرتبط با آمریکا هستند ولو اینکه اسمشان برخلاف استاین فتنه‌گران، مرتبط با آمریکا هستند ولو اینکه اسمشان برخلاف استبا اراده ملت، توطئه‌ها خنثی و توطئه گرها دفن خواهند شدبا اراده ملت، توطئه‌ها خنثی و توطئه گرها دفن خواهند شد عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی