با اراده ملت، توطئه‌ها خنثی و توطئه گرها دفن خواهند شد

اشخاص فاسد در اطراف کشورتان مشغول به توطئه هستند، و وظیفه خود مردم است که توطئه آنها را خنثی کنند. البته با آن اراده صمیمانه‌ای که ملت ما دارد و با آن عزم جزمی که جوانهای ما دارند، توطئه‌ها همه خنثی و همه توطئه گرها دفن خواهند شد. ۲۰ دی ۱۳۵۸

العناصر الفاسده مشغوله بالتآمر فی انحاء بلادکم، و من واجب ابناء الشعب انفسهم ان یحبطوها. و طبعاً ستحبط کل الموامرات و تدفن بهذه الإراده الخالصه التی یتحلی بها شعبنا، و بالعزیمه الراسخه التی یتمتع بها شبابنا. ۲۱ صفر ۱۴۰۰

corrupt persons around your country are busy in designing plots. It is the duty of people, a public duty, to foil the plots. You can counter their designs through the determination you have and our youths have. Those who weave the plots will be buried. 10 January 1980

دریافت طرح
اشتراک با اراده ملت، توطئه‌ها خنثی و توطئه گرها دفن خواهند شد
کلیدواژه:
امام خمینیمسئولیت ملتفتنهنقش مردمنهم دی 1388نه دینه دی