مجلس ملی و اسلامیمجلس ملی و اسلامیاشکال‌تراشی و خدمت‌گزاریاشکال‌تراشی و خدمت‌گزاریآموزش خرابی و فسادآموزش خرابی و فسادنصیحت یا انتقام گیرینصیحت یا انتقام گیریآنقدر که صدا و سیما میتواند به مردم خدمت کند سایر دستگاهها نمیتوانندآنقدر که صدا و سیما میتواند به مردم خدمت کند سایر دستگاهها نمیتوانندبیگانه‌ها از ما تعریف کنند، اشکالی در کار استبیگانه‌ها از ما تعریف کنند، اشکالی در کار استآنهایی که با این نهضت مخالف اند، دنبال این هستند که ازما یک لغزشی ببینند و آن را پای جمهوری اسلامی حساب کنندآنهایی که با این نهضت مخالف اند، دنبال این هستند که ازما یک لغزشی ببینند و آن را پای جمهوری اسلامی حساب کنندرسانه های عالم و لزوم مخالفت با مارسانه های عالم و لزوم مخالفت با مابا رادیو و تلویزیون از همه چیز بهتر می شود پرورش داد مملکت را.با رادیو و تلویزیون از همه چیز بهتر می شود پرورش داد مملکت را. عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی