رسانه های عالم و لزوم مخالفت با ما

رادیو اسرائیل با ما باید مخالفت کند. رسانه‌های گروهی عالم، همه باید با ما ضدیت بکنند.اگر اینها بخواهند من را مفتضح کنند، تعریف کنند.شما اگر دستتان را به دریا هم بزنید نجس می‌شود! شما اگر تعریف از من بکنید، مردم همه مخالفت می‌کنند.  23 مرداد 1366

رادیو اسرائیل استمر فی عنجهیته ویجب ان یکون کذلک؛ یجب ان تقاطع معنا جمیع وسائل الاعلام العالمیه. لو ارادوا فضحی فلیشیدوا بی، فشتمهم یلفت انتباه الناس اکثر؛ لانّهم لو وضعوا ایدیهم فی البحر لتنجس البحر منهم! اذا قام اولئک بالثناء علینا فسیبغضنا الناس. ۱۸ ذی الحجه ۱۴۰۷

Radio Israel is expected to oppose us. The propaganda launched by the global mass media is supposed to oppose us. If they want to disgrace me, they should praise me. If they touch the sea, it would become filthy. If they praise me, all the people will oppose me. 14, August  1987

دریافت طرح
اشتراک رسانه های عالم و لزوم مخالفت با ما
کلیدواژه:
مطبوعات و رسانه‌هااسرائیلتبلیغات استکبار جهانی