خشم مقدس

نیروهای مردمی و عشایری شجاع و دلیر به صورت حریف ستمگر- که تا بن دندان به سلاحهای آمریکا و شوروی و دیگر قدرتها و از پشتیبانی مالی و نظامی مرتجعان منطقه مجهز و برخوردار بوده است- آن چنان سیلی زدند که داغ رسوایی آن بر جبهه صدامیان در تاریخ خواهد ماند. قدرتهای بزرگ تا کنون باید فهمیده باشند که قدرت نظامی و سلاحهای مدرن هرگز نمی‌تواند با خشم انقلابی و مقدس ملتها مقابله کند. ۵ دی ۱۳۶۱

القوات الشعبیه والعشائر الشجاعه الباسله الذین کان لهم إلحاق الهزیمه بالعدو الظالم -المدجج بالاسلحه الامیرکیه والسوفیتیه وبقیه القوی ویحظی بالدعم المالی والعسکری للرجعیین فی المنطقه- التی ستبقی وصمه فضیحتها علی جباه الصدامیین علی مرّ التاریخ. ومن المفترض ان تکون القوی الکبری قد ادرکوا لحد الآن بان القوه العسکریه والاسلحه الحدیثه لیس بوسعها مطلقاً مواجهه الغضب الثوری والمقدس للشعوب. ۱۰ ربیع الاول ۱۴۰۳

The popular forces and courageous and valiant tribe forces, gave such a slap to the face of the tyrannical opponent who was armed to the teeth with weapons from America and the Soviet Union and other powers as well as being supported financially and militarily by the reactionaries of the region, that the shame of it shall remain until history on the face of the men of Saddam. The big powers must have understood by now that military power and modern weapons can never confront with the revolutionary and sacred fury of nations. December ۲۶, ۱۹۸۲

دریافت طرح
اشتراک خشم مقدس
کلیدواژه:
دفاع مقدسنیروهای مسلحجنگ تحمیلیعشایر