بنیه دفاعی، همیشه در اوج

نیروهای نظامی ما هرگز نباید از کید و مکر دشمنان غافل بمانند. در هر شرایطی باید بنیه دفاعی کشور در بهترین وضعیت باشد. ۲۹ تیر ۱۳۶۷

یجب ان لا تغفل قواتنا المسلحه عن کید الاعداء و مکرهم مطلقاً. ففی کل الظروف یجب ان تبقی البنیه الدفاعیه للبلد فی افضل حالاتها. ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

Our military forces should never be unwary of the tricks of the enemies. In every circumstance, the defensive_capability of the country must be in the best condition. 20 July 1988

دریافت طرح
اشتراک بنیه دفاعی، همیشه در اوج
کلیدواژه:
سپاه پاسدارانارتشدفاع و ایستادگینیروهای مسلحپذیرش قطعنامه 598