درود بر مردان خدادرود بر مردان خداتا آخر مبارزیم...تا آخر مبارزیم...پیروزی مطلقپیروزی مطلقجلوگیری از ظلم و فسادجلوگیری از ظلم و فسادهمت والای شما جوانهاهمت والای شما جوانهااز هیچ کس، جز خدا نهراسیداز هیچ کس، جز خدا نهراسیداسلام و کشور اسلامی امانت پیش ما هست، خیانت در امانت نکنیم!اسلام و کشور اسلامی امانت پیش ما هست، خیانت در امانت نکنیم!دیروز از دشمن‌ها می‌ترسیدیم، امروز از دوست‌ها!دیروز از دشمن‌ها می‌ترسیدیم، امروز از دوست‌ها! عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی