باید برای مبارزه و مقابله آماده باشیمباید برای مبارزه و مقابله آماده باشیمدشواری جبران وابستگی روحیدشواری جبران وابستگی روحیاتحاد علیه نفوذاتحاد علیه نفوذبه فکر نجات مستضعفان از چنگال استکبار جهانی باشیدبه فکر نجات مستضعفان از چنگال استکبار جهانی باشیدمنتظر دیگران نشوید، خودتان به عدالت عمل کنیدمنتظر دیگران نشوید، خودتان به عدالت عمل کنیدخدا نیاورد آن روز را ...خدا نیاورد آن روز را ...آمادگی مردم جهت هزینه دادن برای استقلالآمادگی مردم جهت هزینه دادن برای استقلالهمین محرومین بودند که انقلاب کردندهمین محرومین بودند که انقلاب کردند عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی