باید برای مبارزه و مقابله آماده باشیم

همان طور که #آمریکا برای توطئه آماده است، ما هم باید برای #مبارزه و مقابله آماده باشیم. مادامی که بخواهیم مستقل باشیم و زیر بار #وابستگی نرویم. ۳ بهمن ۱۳۶۱

فمثلما تبذل امریکا کل ما فی وسعها للتآمر ضدنا، علینا نحن ایضاً ان نستعد للمواجهه و النضال. وطالما کنا نطمح لتحقیق استقلالنا، فیجب ان نتحمل کل هذه المعضلات و نمتلک القوه لمواجهتها. ۸ ربیع الثانی ۱۴۰۳

In the same way, that #America is prepared to hatch plots, we too must be prepared to counter and confront them. As long as we wish to be independent and not go under the burden of dependence, we must bear these difficulties and find the strength to combat them. 23 January 1983

دریافت طرح
اشتراک باید برای مبارزه و مقابله آماده باشیم
کلیدواژه:
استقلالآمریکاوابستگیامام میراث فرهنگی نیستمبارزه