با سپیده سحر عشق، عقد وصال بسته‌اندبا سپیده سحر عشق، عقد وصال بسته‌اندحُبُّ الدُنیا رَاس کلِّ خطیئه!حُبُّ الدُنیا رَاس کلِّ خطیئه!حب نفس را بیرون کنیدحب نفس را بیرون کنیدحب دنیا و حب نفسحب دنیا و حب نفسحب خودحب خود عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی