با ترور نمی‌شودبا ترور نمی‌شودبا قدرت ایستادهبا قدرت ایستادهترور نتیجه ندادترور نتیجه ندادآمریکا شیطان بزرگ استآمریکا شیطان بزرگ استمیزان تروریستی آمریکاستمیزان تروریستی آمریکاستیک عده جایتکاریک عده جایتکار عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی