میزان تروریستی آمریکاست

عراق از جرگه تروریستها خارج شد چون سجده کرد به امریکا، و ایران وارد شد برای اینکه اعتنای به آنها نکرده، میزان تروریستی همین است پیش آنها و خود آنها مرکز این امور هستند. 09 آذر 1364

قد حذف اسم العراق من قائمه القتله لانه سجد لامریکا، وادخلت إیران فی القائمه لانها لم تکترث بامریکا، فهذا معیار ومفهوم القتله عندهم وهم انفسهم مرکز هذه الامور. ۱۷ ربیع الاول ۱۴۰۶

Iraq was erased from the list because it has prostrated before the US; Iran was dubbed terrorist because it did not care a rap for them, this was the criteria in their sight for being branded terrorist, while they are themselves nucleus of terrorists. 30 November 1985

دریافت طرح
اشتراک میزان تروریستی آمریکاست
کلیدواژه:
امام خمینیعراقآمریکاترورتروریست