روسفیدی اسلامروسفیدی اسلامقدر جوانان حزب‌اللهی را بدانیدقدر جوانان حزب‌اللهی را بدانیدقدرت جوانانقدرت جوانانغبطه می‌خورم...غبطه می‌خورم...جوان‌ها نهضت را پیش ببرندجوان‌ها نهضت را پیش ببرندمجاهدینِ بی‌نظیرمجاهدینِ بی‌نظیرجوانان برومندجوانان برومندنفی طاغوت ارزان نبوده استنفی طاغوت ارزان نبوده استبسیج سازندگیبسیج سازندگی تحول روحی جوانان صفحه 2