معجزه قدرت الهیمعجزه قدرت الهیآسیبی به شما نخواهد رسیدآسیبی به شما نخواهد رسیدتحول روحی در جوانانتحول روحی در جوانانآماده برای شهادتآماده برای شهادتروسفیدی اسلامروسفیدی اسلامقدر جوانان حزب‌اللهی را بدانیدقدر جوانان حزب‌اللهی را بدانیدقدرت جوانانقدرت جوانانغبطه می‌خورم...غبطه می‌خورم...جوان‌ها نهضت را پیش ببرندجوان‌ها نهضت را پیش ببرند تحول روحی جوانان صفحه 2