جوان‌ها نهضت را پیش ببرندجوان‌ها نهضت را پیش ببرندمجاهدینِ بی‌نظیرمجاهدینِ بی‌نظیرجوانان برومندجوانان برومندنفی طاغوت ارزان نبوده استنفی طاغوت ارزان نبوده استبسیج سازندگیبسیج سازندگیتحول باطنیتحول باطنیکجا همچین جوانانی سراغ دارید؟کجا همچین جوانانی سراغ دارید؟تحول سلحشورانتحول سلحشوران عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی