مملکت آسیب ناپذیرمملکت آسیب ناپذیرمجاهدینِ بی‌نظیرمجاهدینِ بی‌نظیرجنگ فقر و غناجنگ فقر و غنایکپارچگی ملت در نتیجه فتنه‌هایکپارچگی ملت در نتیجه فتنه‌هاخشم مقدسخشم مقدسدر کار نظامی‌ها دخالت نکنیددر کار نظامی‌ها دخالت نکنیدقبول قطعنامهقبول قطعنامهما شروع نکردیمما شروع نکردیم عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی