قبول قطعنامهقبول قطعنامهما شروع نکردیمما شروع نکردیم عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی