این معما جز به عشق میسر نگردداین معما جز به عشق میسر نگرددتاریخ فراموش نمی‌کندتاریخ فراموش نمی‌کنداز خود خجابت می‌کشماز خود خجابت می‌کشماینهاست که پیروزی می‌آورداینهاست که پیروزی می‌آوردسرافراز و روسفیدسرافراز و روسفیدشکوه اسلامشکوه اسلامصلابت و عطوفتِ امامصلابت و عطوفتِ امامتحکیم ریشه های انقلابتحکیم ریشه های انقلابچهره دوست و دشمنچهره دوست و دشمن جنگ تحمیلی صفحه 2