دفاع تا آخرین قطره خوندفاع تا آخرین قطره خونآن روز مبارک است بر ماآن روز مبارک است بر ما عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی