وارثان ابی‌سفیان و ابی‌لهبوارثان ابی‌سفیان و ابی‌لهبسیره پیغمبر(ص) چی بوده است، سیره شماها چی است؟سیره پیغمبر(ص) چی بوده است، سیره شماها چی است؟زیر بار ظلم رفتن از عدم تزکیه استزیر بار ظلم رفتن از عدم تزکیه استفریاد علیه ظالمینفریاد علیه ظالمیندفاع تا آخرین قطره خوندفاع تا آخرین قطره خونآن روز مبارک است بر ماآن روز مبارک است بر مادنیای ظلم و ستم و بیداددنیای ظلم و ستم و بیداد عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی