ظلم بر بشرظلم بر بشرمنطق اقلیتمنطق اقلیتآه مظلومانآه مظلومانیک سطل آب!یک سطل آب!چه مبارک است این زادروزچه مبارک است این زادروزپروپاگاندا صلحپروپاگاندا صلحمشغول جنایتمشغول جنایتپیروزی حقپیروزی حقبه نفع مظلومانبه نفع مظلومان ظلم صفحه 2