آن روز مبارک است بر ماآن روز مبارک است بر مادنیای ظلم و ستم و بیداددنیای ظلم و ستم و بیداد عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی