شرافتی نیست رابطه داشتن با امثال آمریکاشرافتی نیست رابطه داشتن با امثال آمریکافریاد علیه ظالمینفریاد علیه ظالمینجنگ ما جغرافیا نمیشناسدجنگ ما جغرافیا نمیشناسددفاع تا آخرین قطره خوندفاع تا آخرین قطره خونبپاخیزید و مقدرات خود را به دست گیریدبپاخیزید و مقدرات خود را به دست گیریدمعتقدین به اصول انقلاب اسلامی مامعتقدین به اصول انقلاب اسلامی مادست از مبارزه برنمی‌داریمدست از مبارزه برنمی‌داریمخدمت به مظلومینخدمت به مظلومین عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی