دفاع تا آخرین قطره خوندفاع تا آخرین قطره خونبپاخیزید و مقدرات خود را به دست گیریدبپاخیزید و مقدرات خود را به دست گیریدخدمت به مظلومینخدمت به مظلومین عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی