ظلم بر بشرظلم بر بشرمنطق اقلیتمنطق اقلیتآه مظلومانآه مظلوماناراده الهیاراده الهیمشغول جنایتمشغول جنایتبه نفع مظلومانبه نفع مظلومانپهلوان پنبه!پهلوان پنبه!از عربده آمریکا نترسید!از عربده آمریکا نترسید!اشکال‌تراشی و خدمت‌گزاریاشکال‌تراشی و خدمت‌گزاری مظلومین صفحه 2