اگر این جمهوری اسلامی شکست بخورداگر این جمهوری اسلامی شکست بخوردشکست همه مسلمین در همه اعصارشکست همه مسلمین در همه اعصار عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی