اظهار حیات

اگر بخواهید در مقابل دنیا اظهار حیات بکنید که بگویید ما بعد از گذشتن چندین سال زنده هستیم، باید مشارکت کنید. اگر- خدای نخواسته- از عدم مشارکت شما یک لطمه‌ای بر جمهوری اسلامی وارد بشود، بدانید که مسئول هستیم پیش خدا. ۸ مرداد ۱۳۶۴

إنْ اردتم إثبات وجودکم امام العالم و ان تقولوا: إننا بعد کل هذه السنوات لا نزال احیاءً فعلیکم المشارکه فی الانتخابات، فلو تعرضت #الجمهوریه_الإسلامیه للضرر لا سمح الله بسبب عدم مشارکتکم فکل واحد منا مسوول. ۱۱ ذی القعده ۱۴۰۵

if you want to display your dynamism before the world, announcing them that after lapse of several years you are still living, you should participate. If, God forbid, due to your failure to participate, any harm is inflicted on the #Islamic_Republic, you should know that all of us who have done this wrong, God forbid, are held responsible. 30 July 1985

دریافت طرح
اشتراک اظهار حیات
کلیدواژه:
انتخاباتانتخابات و مردمجمهوری اسلامیقدرت جمهوری اسلامیتضعیف جمهوری اسلامی