فیلم

وزارت بهداشت

دعا برای جامعه پزشکی و درمانی
این طور نباشد که یک بیماری در یک بیمارستان وارد بشود و او را نپذیرند
بهره‌مندی یکسان همه از خدمات دولتی‌
بیشتر