فیلم

احکام شرع

عمل به احکام شرع اسلام در امر قضاوت
قضاوت یک واجب کفایی است
ما چیزهایی که بر خلاف اسلام است می‌گوییم نباید باشد
لزوم تعهد به ظواهر اسلام در انجمن های اسلامی
تمام کسانی که سرو کارشان با کودکها هست، اینها متعهد به اسلام باشند
احکام اسلام را یکی یکی می‌خواهند از بین ببرند
جمهوری اسلامی، یعنی احکام اسلام باشد
احقاق حقوق ملت در حکومت اسلامی‌
وظایف انجمنهای اسلامی‌
بیشتر