فیلم

ایران

حب نفس عامل سکوت سران کشورهای اسلامی در برابر جنایات
اسلام با «الله اکبر» پشت‌گردنی به او می‌زند
کمک به جنایت خودش یک جنایتی است
خداوند تبارک و تعالی قدرت اتکال ملت ایران
شناسایی منابع کشور توسط دولت های استعمارگر
اعلام دائمی مخالفت ایران با اسرائیل
بیشتر