فیلم

جنگ جهانی دوم

صلح اسلامی و صلح دروغین
قدرت دروغین ارتش رضا خان
مزد نوکری
وضعیت کشور در جنگ جهانی دوم و جنگ تحمیلی
رژیم دست نشانده پهلوی
بیشتر