فیلم

ایمان

ایمان نبوده است که این کارها را کردند
مبدا همه خیرات برای یک مملکت این است که ایمان در کار باشد
نقش فرهنگ در ذلت یا عظمت یک ملت‌
محاسبات مادی‌گرایانه قدرتها
حفظ وحدت و دوری از اختلاف لازمه حفظ دستاوردهای انقلاب
ایمان و وحدت کلمه عامل پیروزی نهضت
قدرت ایمان ملت ، مانع تعدی متجاوزان
تربیت انسانی و اسلامی فرزندان‌
رعب الهی در دل دشمنان ملت‌
بیشتر