فیلم

ایمان

اگر ایمان پهلوی تخصص نباشد، تخصص مضر است
اگر بشر راه خودش را پیدا بکند، خداوند پیروزی را به او نشان می‌دهد
یک همچو ملتی شکست ندارد
همه انسانها در خسارتند مگر مومنین
تعلیم و تربیت الهی
ملت ما اتکا به خدا دارد
بیشتر