فیلم

ارتش

تفاوت مردم امروز با صدراسلام
شما لشکر امام زمان هستید
شما نور چشم همه ما هستید
 فرهنگ ما در این زمان فرق کرده است
احتیاج ارتش به امر تعلیم و تربیت اسلامی‌
عنایات الهی در پیروزی رزمندگان اسلام‌
اعتنا ننمودن ارتش به تبلیغات دشمنان‌
کشورهای دیگر هم از صفر شروع کنند
تقدیراز رشادت های خلبانان نیروی هوایی
بیشتر