فیلم

تکلیف

دورکعت نماز برای خدا نخوانده ام
اهمیت مسئله قضا ومشکلات آن
بر شما تکلیف است که اختلاف نکنید
سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس (تلاش برای حفظ مجلس و حل مشکلات)
تکلیف همگانی‌
بیشتر