فیلم

تکلیف

دورکعت نماز برای خدا نخوانده ام
اهمیت مسئله قضا ومشکلات آن
بر شما تکلیف است که اختلاف نکنید
بیشتر