فیلم

تکلیف

دورکعت نماز برای خدا نخوانده ام
اهمیت مسئله قضا ومشکلات آن
بر شما تکلیف است که اختلاف نکنید
سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس (تلاش برای حفظ مجلس و حل مشکلات)
تکلیف همگانی‌
تکلیف داریم...
استوری |‌ ما باید به تکلیف خود عمل کنیم
استوری | عقیده انسان را حرکت می‌دهد
بیشتر