فیلم

توصیه به مسئولین

هیچ ملتی نمی‌تواند استقلال پیدا بکند الّا اینکه خودش، خودش را بفهمد
استوری | فراموشی خود مقدمه برای کمال
همه عالم، محضر خداست
استوری |‌ کج‌روی‌ها و راست‌روی‌ها در محضر خداست
بیشتر