فیلم

امام خمینی

سخنرانی در جمع اعضای هیات دولت (لزوم خدمت مسئولان به مردم)
سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (اغفال جهان سوم در جهت استثمار آنها)
سخنرانی در جمع مسئولان وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی (تعلیم و تهذیب)
سخنرانی در جمع هیات دولت و نمایندگان مجلس (حب نفس- دلگرم نمودن مردم)
مصاحبه با خبرنگاران خارجی (وضع اقلیتها در ایران- صدور انقلاب)
سخنرانی در جمع مسئولان نظام (ضیافت اللَّه در عالم ماده و عالم مثال)
سخنرانی در جمع مسئولان دستگاه قضایی کشور (تبیین ظلم و جنایات قدرتها)
مصاحبه با حسنین هیکل نویسنده مصری درباره دخالتهای امریکا
مخالف‌خوان
بیشتر