فیلم

مصر

مشکل مسلمین فقط قدس نیست
مشکل مسلمین فقط قدس نیست
رئیس جمهوری شهید می‌شود در ایران، هیچ اتفاقی نمی‌افتد
ابرقدرتها از شما استفاده می‌کنند و آن روزی که دیدند از شما استفاده حاصل نمی‌شود، تفاله شما را به دور می‌ریزند
دعوت از ملت مصر برای قیام
خوف ابرقدرتها از قیام مستضعفین
ملتهای دیگر هم توجه بکنند و اقتدا بکنند به این ملت ایران
بیشتر