فیلم

مصر

مشکل مسلمین فقط قدس نیست
رئیس جمهوری شهید می‌شود در ایران، هیچ اتفاقی نمی‌افتد
آن روزی که دیدند از شما استفاده حاصل نمی‌شود، تفاله شما را به دور می‌ریزند
دعوت از ملت مصر برای قیام
خوف ابرقدرتها از قیام مستضعفین
ملتهای دیگر هم توجه بکنند و اقتدا بکنند به این ملت ایران
ما می‌خواهیم یک حکومت اسلامی باشد
در انتظار طلوع | قسمت سی و دوم
بیشتر