فیلم
 
کلیدواژه:

خیرخواه‌ها کمک کنند، ما نصیحت می‌کنیم، استدعا می‌کنیم از آنها که کمک کنید به این دولتی که مشغول گرفتاری‌اش هست و آن همه گرفتاری دارد. دولت هم باید به شما کمک کند، طرفینی است قضیه، یک طرف را نباید حساب کرد. از آن طرف دولت آن مقداری که می‌تواند باید خدمت کند، آن قدری که توان دارد باید خدمت کند به بازار و به مستمندان و به دیگران. از آن طرف هم آقایان همه باید خدمت بکنند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: