فیلم

تحول اجتماعی

تحول در افکار عمومی جهان
نهضت در میان توده‌ها
جوانان ما یکدفعه متحول شدند
دست غیبی در کار بود
قدرت الهیِ ملت ما
تحول جامعه به تحول اسلامی، انسانی‌
تحول روحی جوانان در نهضت اسلامی‌
توجه توده‌های مردم به اسلام است
تحول الهی ملت منشا استقلال کشور
بیشتر