فیلم

تحول اجتماعی

تحول در افکار عمومی جهان
نهضت در میان توده‌ها
جوانان ما یکدفعه متحول شدند
دست غیبی در کار بود
قدرت الهیِ ملت ما
بیشتر