فیلم

محرومین

سخنرانی در جمع مسئولان نظام جمهوری اسلامی (توجه به معنویات- ساده زیستی)
سخنرانی در جمع مسئولان و اعضای قوای مقننه و مجریه (آفات انقلاب)
سخنرانی در جمع کارکنان وزارتخانه‌های راه، نیرو و ... (حکومت محرومان)
اشرافیت مسئولین
وجود کمیته امداد و سپاه پاسداران به برکت اسلام
انقلاب محرومان
استقلال کشور ، برکت محرومان
مستمندان ولی نعمت ما هستند
محرومان و مستضعفین بر ما منت دارند
بیشتر