فیلم

محرومین

در رژیم اسلامی نباید محرومیت بکشند اینها
درک محرومین توسط مسئولین حکومت مردمی
در حکومت مستضعفان خوف ازدست دادن مقام نیست
مجلس به دور از اشرافی گری میتواند خدمت کند
صدور اسلام با دعوت نه سرنیزه
خدمت به محرومین جلوه ولایت امیرالمومنین
این انقلاب رهین کوششهای طبقه محروم است
شما این انقلاب را به ثمر رساندید
ما همه رهین منّت شما هستیم
بیشتر