فیلم

محرومین

طبقه محرومین نهضت را بپا کردند
اضطراب کاخ‌نشینان و آرامش کوخ‌نشینان‌
محرومیت و اختلاف طبقاتی در رژیم پهلوی
بنا بر این بود که ذخایر زیر پایمان را آنها ببرند
مجلس انقلابی
بیشتر