فیلم

منافقین

شناخت منافق
گفته‌های منافقین، مستند رادیوهای بیگانه‌
باید هوشمند باشیم و بهانه دست دشمن ندهیم
مادامی که شما تفنگها را در مقابل ملت کشیده‌اید، نمی‌توانیم صحبت کنیم
لزوم خلع سلاح مجاهدین خلق برای بازگشت به آغوش ملت
در مقابل این ملت نمی‌توانید کاری انجام بدهید
می‌بینم در بین اینها بسیاریشان گول خورده‌اند
نتوانست بفهمد کشور اسلامی و ملت اسلام یعنی چه
می‌کشند و به آتش می‌کشند و سر می‌برند
بیشتر