فیلم

می‌بینم در بین اینها بسیاریشان گول خورده‌اند

همین است، کسانی که ادعای اسلام می‌کنند، همین است رفتار آنهایی که ادعای‌ [حفظ] منافع مردم را می‌کنند؛ می‌گویند ما طرفدار خلق هستیم. من نمی‌دانم این «خلقی» که اینها طرفدار آنها هستند در کجای دنیا زندگی می‌کنند؟ این «خلق» در ایران است یا در امریکاست یا در شوروی؟ اینها طرفدار خلق هستند، طرفدار خلق ایران، اما در مقابل این خلق میلیونی ایران می‌ایستند و به جنگ مسلحانه بر می‌خیزند؟

مع الاسف چون می‌بینم در بین اینها بسیاریشان گول خورده‌اند، جوانان پاکدلی بودند که این گرگها آنها را منحرف کردند، و من امید این را دارم که این جوانها برگردند، اینها به دامن ملت برگردند، به دامن اسلام برگردند، از این جهت، من موعظه می‌کنم آنها را، موعظه می‌کنم پدر و مادر اینهایی را که گول خورده‌اند، که جوانان خودشان را نگذارند برای ایده‌های چند نفر خائن که می‌خواهند در این کشور حکومت کنند، و پشتیبان آنها هم امریکاست یا شوروی، نگذارید جوانان شما تباه شوند. اینها نشناخته بودند ملت ایران را؛ و نشناخته بودند قوای مسلح ملت ما را. اینها مقایسه می‌کردند این زمان را با زمان شاه مخلوع. اینها گمان می‌کردند که ارتش امروز ما هم ارتش زمان شاهنشاهی است. اینها گمان می‌کردند که ملت ما هم ملتی است که دیگر می‌شود گولشان زد با تمام قوا برای گول زدن ملت قیام کردند. و مع الاسف گروههای مختلفی که بعضیشان هم متدین هستند و نمازخوان هستند، آنها هم در این میدان وارد بودند و هستند.

" /> 1360040101 - 08 -pic.jpg
 
کلیدواژه:

همین است، کسانی که ادعای اسلام می‌کنند، همین است رفتار آنهایی که ادعای‌ [حفظ] منافع مردم را می‌کنند؛ می‌گویند ما طرفدار خلق هستیم. من نمی‌دانم این «خلقی» که اینها طرفدار آنها هستند در کجای دنیا زندگی می‌کنند؟ این «خلق» در ایران است یا در امریکاست یا در شوروی؟ اینها طرفدار خلق هستند، طرفدار خلق ایران، اما در مقابل این خلق میلیونی ایران می‌ایستند و به جنگ مسلحانه بر می‌خیزند؟

مع الاسف چون می‌بینم در بین اینها بسیاریشان گول خورده‌اند، جوانان پاکدلی بودند که این گرگها آنها را منحرف کردند، و من امید این را دارم که این جوانها برگردند، اینها به دامن ملت برگردند، به دامن اسلام برگردند، از این جهت، من موعظه می‌کنم آنها را، موعظه می‌کنم پدر و مادر اینهایی را که گول خورده‌اند، که جوانان خودشان را نگذارند برای ایده‌های چند نفر خائن که می‌خواهند در این کشور حکومت کنند، و پشتیبان آنها هم امریکاست یا شوروی، نگذارید جوانان شما تباه شوند. اینها نشناخته بودند ملت ایران را؛ و نشناخته بودند قوای مسلح ملت ما را. اینها مقایسه می‌کردند این زمان را با زمان شاه مخلوع. اینها گمان می‌کردند که ارتش امروز ما هم ارتش زمان شاهنشاهی است. اینها گمان می‌کردند که ملت ما هم ملتی است که دیگر می‌شود گولشان زد با تمام قوا برای گول زدن ملت قیام کردند. و مع الاسف گروههای مختلفی که بعضیشان هم متدین هستند و نمازخوان هستند، آنها هم در این میدان وارد بودند و هستند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: