فیلم

منافقین

دروغ بزرگی به نام شکنجه!
سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‌
سخنرانی در جمع اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری (دستاورد شهادتها)
القا کنندگان ترس در ملت
عدم تحقق حکومت تماما اسلامی در همه اعصار
اگر ملت ما عقب بنشیند همه چیزش به باد خواهد رفت
منافقین و صدام
فداییِ خلق
هوشیاری مقابل منافق
بیشتر