فیلم

اسرائیل

قابل اعتماد نبودن قدرتهای جهانی
دولت های منطقه میتوانند شر ابرقدرتها را کم کنند
مدعیان دروغین پیروی از حضرت موسی(ع)
مردم قیام کردند و «مرگ بر امریکا» گفتند
مجرم باید معلوم شود کی است
سکوت دولتهای منطقه در قبال جنایات اسرائیل‌
یک چیز نیست و آن ایمان است
ما به شرطی صلح می‌کنیم که شما از اینجا بروید
این از عجایبی است که تاریخ ثبت می کند
بیشتر