فیلم

محمدرضا شاه پهلوی

مصاحبه با خبرنگاران خارجی درباره فرار شاه‌
فرار شاه
خوف نداشتن از قدرتها در حکومت محرومان
شادی مردم از رفتن پهلوی
شکست پهلوی به دست جوانان
پهلوی اساس اسلام را میخواست ازبین ببرد
خداوند بر این ملت منت گذاشت و قیام کردند
با اسم «اسلام»، اسلام را می‌کوبند
اجتناب از افراط و تفریط در بازسازی ادارات
بیشتر