فیلم

مسیحیت

قرائت نامه پاپ به امام خمینی توسط اسقف هانیبال بوگینینی
ادعای طلح آمریکا و اسرائیل
از یهود(اسرائیل) نمی شود گفت کسی بدتر است
گرفتاری مسلمین در دست سران کشورهای اسلامی
سخنرانی در جمع مردم و مسئولین نظام (برکات میلاد و مبعث پیامبر)
انتظار مستضعفین جهان از پاپ‌
رفتار انساندوستانه ایران با کارکنان سفارت آمریکا
لزوم بازخواست پاپ از سران امریکا
تبعیت از آراء ملت‌
بیشتر