فیلم

استقلال

حفظ استقلال راه حل مشکلات
استقلال کشور ، برکت محرومان
محرومان و مستضعفین بر ما منت دارند
در حکومت مردمی خوف در دل مردمش نیست
شما آقایی خودتان را از اسلام کسب کنید
امروز احساس این است که میتوانیم
رفتار قاجار و پهلوی با مردم و اجانب
باید همه کوشش کنید که این چیزی که به دست آوردید نگه دارید
امروز کشور شما دست خودتان است
بیشتر