فیلم

استقلال

سخنرانی در جمع مسئولان و کارکنان آستان قدس رضوی (استقلال ایران)
سخنرانی در جمع کارگران، معلمان و مربیان پرورشی (عصر هدم ارزشهای انسانی)
سخنرانی در جمع مسئولان وزارت راه و ترابری (استقلال ایران و تاثیر آن در جهان)
تحول در افکار عمومی جهان
سردرگمی آمریکا
بی اعتنایی مردم به خارج
ما استقلال خودمان را حفظ میکنیم
وابستگی به خارج منشاء عدم پیشرفت کشورهای اسلامی
استقلال عامل پیشرفت
بیشتر